ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DEROIJ ALLROUND SERVICE.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
deroij allround service te helmond
Wederpartij: de wederpartij van deroij allround service bij een Overeenkomst.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen deroij allround service en diens wederpartij.
1.2 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met of jegens Wederpartij tot het leveren van
zaken en/of het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene
voorwaarden van deroij allround service.
1.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover
zij door deroij allround service en Wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Wederpartij en deroij allround service zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen en offertes geschieden vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2.2 Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 deroij allround service kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan
begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
2.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Wederpartij ondertekende aanbieding
of offerte door deroij allround service retour is ontvangen, respectievelijk de dag waarop deroij allround service een door Wederpartij
geplaatste order feitelijk uitvoerde. Het staat deroij allround service vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot
stand is gekomen.
2.5 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde
heffingen, evenals exclusief vervoers-, montage- en installatiekosten en andere in verband met de levering
te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht deroij allround service niet tot het verrichten van een gedeelte van de
aanbieding/offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Prijsverhoging
3.1 Indien na de datum van aanbieding of na het tot stand komen van de Overeenkomst enige verhoging
van de kosten, waarop de prijzen (mede) zijn gebaseerd, optreedt, is deroij allround service gerechtigd tot verhoging van
deze prijzen.
3.2 Onder verhoging van de kosten wordt mede begrepen buitenlandse valutawijzigingen die tot verhoging
van de kostprijs leiden.
3.3 deroij allround service mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening
brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Wederpartij het recht binnen een termijn
van tien dagen nadat zij van de prijsverhoging kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen, de
overeenkomst te ontbinden.Artikel 4. Levering en Levertijd
4.1 Alle leveringen geschieden af magazijn. Geleverde zaken zijn vanaf het moment van verlaten van het
magazijn van deroij allround service voor risico van Wederpartij. Vervoers- en installatiekosten zijn voor rekening van de
wederpartij.
4.2 Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden
bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden
gesteld. Indien Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van medewerking,
informatie of instructies, door deroij allround service redelijkerwijs noodzakelijk geoordeeld voor de levering, zullen de zaken
worden opgeslagen voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.3 Indien een termijn voor levering is bepaald, wordt deze geacht bij benadering te zijn overeengekomen,
tenzij deroij allround service uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat er sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale
termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. deroij allround service verplicht zich zoveel mogelijk aan deze levertijd te
houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding daarvan.
4.4 Indien in afwijking van artikel 4.3 uitdrukkelijk een bepaalde levertijd is overeengekomen, dient
Wederpartij ingeval van niet-tijdige levering door deroij allround service, laatstgenoemde schriftelijk in gebreke te stellen.
deroij allround service is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zodanige overschrijding van de levertijd die door deroij allround service
redelijkerwijs niet te voorzien is geweest. Zodanige overschrijding verplicht deroij allround service niet tot enige vergoeding
van kosten, schaden of rente, noch geeft zij Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel
de order te annuleren.
Artikel 5. Deelleveringen
5.1 Het is deroij allround service toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering
geen zelfstandige waarde heeft.
5.2 Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is deroij allround service bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 6. Technische en andere eisen
6.1 Alle technische en andere eisen die door Wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en die
afwijken van de normale eisen, dienen uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst dan wel bij de
opdrachtbevestiging door Wederpartij schriftelijk te worden gemeld aan deroij allround service. deroij allround service is gerechtigd meerwerk
in rekening te brengen.
6.2 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en documentatie, waarvan deroij allround service aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Wederpartij redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze aan deroij allround service worden verstrekt. Wederpartij is ertoe gehouden om deroij allround service onverwijld te informeren omtrent
feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3 Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan deroij allround service verstrekte
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6.4 deroij allround service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat deroij allround service is uit gegaan van eventueel
door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor deroij allround service kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
7.1 Indien door deroij allround service een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te
zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het
monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk was vermeld dat zou
worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 8. Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden voordat het product wordt opgestuurd.


8.2 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient, schriftelijk, uiterlijk binnen
acht dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt met de
hoogte van het factuurbedrag te hebben ingestemd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dan
reclames in de zin van artikel 11. schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
8.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening uit welke hoofde ook.
8.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.6 deroij allround service is te allen tijde gerechtigd vorderingen die Wederpartij op haar mocht hebben, te verrekenen met
vorderingen die deroij allround service heeft op Wederpartij.
Artikel 9. Incassokosten
9.1 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van haar
verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van Wederpartij. Als dan is de wederpartij in ieder geval de incassokosten
verschuldigd, berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander
met een minimum van € 250,-.
9.2 Onverminderd het in artikel 9.1 bepaalde is de wederpartij jegens deroij allround service de door deroij allround service gemaakte
noodzakelijke gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties.
Artikel 10. Opschorting, ontbinding en opeisbaarheid van de overeenkomst
10.1 deroij allround service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden
indien:
- Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst aan deroij allround service omstandigheden ter kennis komen die deroij allround service goede grond
geven te vrezen dat Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien deroij allround service de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor
de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
een en ander onverminderd het recht van deroij allround service schadevergoeding te vorderen.
10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan deroij allround service zich
bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar
wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is deroij allround service gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van deroij allround service op Wederpartij onmiddellijk
opeisbaar. Indien deroij allround service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit wet en
Overeenkomst.
10.4 In geval van ontbinding, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling ,
beslaglegging, overlijden, onder curatele stelling, onder bewind stelling, fusie, splitsing of surseance van
betaling van de wederpartij zullen alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
10.5 deroij allround service behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Gebreken en reclameren
11.1 Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Wederpartij deze binnen 4 dagen
na levering schriftelijk aan deroij allround service te melden.
11.3 Niet-zichtbare gebreken dient Wederpartij binnen 4 dagen na ontdekking,


11.4 Ook indien Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane
bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan deroij allround service worden
geretourneerd.
11.5 Bij overschrijding van de in dit artikel vermelde termijnen vervalt elke aanspraak jegens deroij allround service, tenzij
deroij allround service daardoor niet in haar belangen is geschaad.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 De door deroij allround service geleverde zaken blijven het eigendom van deroij allround service totdat Wederpartij alle vorderingen van
deroij allround service, uit welke hoofde ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zal hebben voldaan.
12.2 Wederpartij is niet bevoegd om voor volledig voldoening van deroij allround service de zaken aan derden te verkopen, in
eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.
12.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal
doen of ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 10lid 4 is deroij allround service gerechtigd de geleverde zaken waarop
het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij Wederpartij of derden die de zaken voor Wederpartij
houden, voor rekening van Wederpartij weg te halen of weg te doen halen. Wederpartij is verplicht hiertoe
alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van de overeengekomen koopsom per
dag.
12.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is Wederpartij verplicht deroij allround service daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte
te stellen.
12.5 Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze
verzekering ter inzage te geven. Alle aanspraken van Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zullen op eerste verzoek van deroij allround service op de manier die wordt
voorgeschreven in art. 3:239 BW aan deroij allround service worden verpand.
Artikel 13. Garantie
13.1 Alle door deroij allround service geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door of vanwege deroij allround service
gegeven aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of het gebruik dient
Wederpartij zich te wenden tot deroij allround service.
13.2 Met inachtneming van de hier gestelde beperking garandeert deroij allround service dat de door haar geleverde zaken
vrij zijn van ontwerp, materiaal- en fabricagefouten, alsmede de deugdelijkheid en kwaliteit van die zaken
en van de uitvoering van een aangenomen werk, gedurende een periode van maximaal 3 maanden na
levering.
13.3 Indien de zaak een ontwerp, materiaal- of fabricagefout vertoond heeft Wederpartij recht op herstel
van de zaak. deroij allround service kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Wederpartij
heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
13.4 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel
onjuiste behandeling. Tevens geldt de garantie niet voor schade als gevolg van normale slijtage of ten
gevolge van natuuronheil.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Indien deroij allround service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
14.2 deroij allround service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deroij allround service is uitgegaan van door
of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 Indien deroij allround service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van deroij allround service beperkt
tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. In ieder geval is de aansprakelijkheid van deroij allround service steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

14.4 deroij allround service is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de


gebrekkige prestatie van deroij allround service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan deroij allround service
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden. deroij allround service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5 deroij allround service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door doorleveringen van zaken door Wederpartij aan
partijen buiten Europa.
14.6 De in lid 2 tot en met 5 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede
bedongen ten behoeve van door deroij allround service ingeschakelde derden, die hier derhalve rechtstreeks een beroep op
kunnen doen.
14.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van deroij allround service of zijn leidinggevende ondergeschikten
Artikel 15. Overmacht
15.1 deroij allround service is niet aansprakelijk voor schade, vertraging of tekortkomingen die zijn te wijten aan overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan deroij allround service zijn toe te rekenen, waaronder (indien en voor zover deze
omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van deroij allround service, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van
deroij allround service, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandbrenging van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of
andere derden waarvan deroij allround service afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
15.2 deroij allround service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat deroij allround service haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van deroij allround service opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door deroij allround service niet mogelijk is langer duurt dan
negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4 Indien deroij allround service bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 16. Vrijwaringen
16.1 Wederpartij vrijwaart deroij allround service voor eventuele aanspraken uit welke hoofde dan ook van derden, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
deroij allround service toerekenbaar is. Voorts vrijwaart Wederpartij deroij allround service voor aanspraken van derden buiten Europa uit
welke hoofde dan ook.
16.2 Indien Wederpartij aan deroij allround service informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert Wederpartij aan deroij allround service dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij
zijn van virussen en defecten.
Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten
17.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt deroij allround service zich alle rechten
voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
17.2 Het is Wederpartij niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de zaken, tenzij uit de aard van
het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
17.3 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door deroij allround service vervaardigde ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van deroij allround service,
ongeacht of deze aan Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.


17.4 Alle door deroij allround service verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Wederpartij te worden gebruikt in het
kader van de Overeenkomst en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van deroij allround service worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit
de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
17.5 deroij allround service behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
Artikel 18. Geheimhouding
18.1 Zowel deroij allround service als Wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen bij of in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door deroij allround service of diens
Wederpartij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak deroij allround service gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en deroij allround service
zich ter zake niet kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is deroij allround service niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is Wederpartij grond voor het inroepen van de ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 19. Niet-overname personeel
19.1 Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen 1 jaar na beëindiging van
daarvan, op generlei wijze werknemers van deroij allround service of derden waarop deroij allround service bij de uitvoering van de
overeenkomst een beroep heeft gedaan en die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de uitvoering
van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken, een
en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van deroij allround service. Bij overtreding van deze bepaling zal
de wederpartij zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst aan deroij allround service een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag of gedeelte
van een dag, voor elke dag of gedeelte van een dag waarop een overtreding voortduurt.
Artikel 20. Toepasselijk recht en Geschillen
20.1 Op elke overeenkomst tussen deroij allround service en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
20.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
tussen Wederpartij en deroij allround service, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te ‘s-
Hertogenbosch en, ingeval het geschil behoort tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank,
door de bevoegde kantonrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Helmond,
tenzij dwingend rechtelijke competentieregels een andere rechter aanwijzen als bij uitsluiting bevoegde
rechter.
20.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 DEROIJ ALLROUND SERVICE | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel